Vé hành khách

barcode.png
01231456789

Hà Nội - Sài Gòn

Tàu/Train name: SE1
Ngày đi/Date: 26/07/2015
Giờ đi/Time: 08:00
Toa/Coach: 1
Ghế/Seat: 20
Ngồi mềm lạnh
Nguyễn Văn A
CMTND/GT khác: 162511111
Loại vé/Ticket: Người lớn
Giá vé/Price: 1.250.000 đồng

- Vé không phải hóa đơn GTGT
- Để nhận hóa đơn điện tử, vui lòng truy cập http://hd.dsvn.vn/?id=555555555

- Ngày thanh toán: 20/07/2015 09:00
Ngày in: 25/07/2015 09:50:00